Vyhlášení přijímacího řízení

Ředitel Slovanského gymnázia v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1 kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 do těchto oborů vzdělání:

79 – 41 – K/41  Gymnázium

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ, čtvrtých ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia a  druhých  ročníků nižšího stupně šestiletého gymnázia

Počet přijímaných žáků je 90.

Kritéria pro přijetí - čtyřleté studium

79 – 43 – K/61  Dvojjazyčné gymnázium

Šestileté česko-francouzské studium pro žáky 7. tříd ZŠ a druhých ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia

Počet přijímaných žáků je 30.

Kritéria pro přijetí - šestileté studium

 

79 – 41 – K/81  Gymnázium

Osmileté studium pro žáky 5. tříd ZŠ

Počet přijímaných žáků je 60.

Kritéria pro přijetí - osmileté studium

 

Termíny přijímacích  zkoušek:         

čtyřleté studium 1. řádný termín  12. 4. 2024 
  2. řádný termín 15. 4. 2024

                                     

šestileté studium 1. řádný termín  16. 4. 2024 
  2. řádný termín 17. 4. 2024

                  

osmileté studium 1. řádný termín  16. 4. 2024 
  2. řádný termín 17. 4. 2024

                   

Místo konání přijímacích zkoušek určí Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání 1. března 2024.

 

Cizinci musí spolu s přihláškou doložit doklad o oprávněnosti pobytu dle § 20 odst. 3 školského zákona.

 

Osoby, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.

 

Uchazeči, kterým byla udělena dočasná ochrana jako osobě přicházející do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem, mohou požádat na základě zákona 67/2022 Sb. Lex Ukrajina – školství o možnost skládat přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce a prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.

 

Přehled soutěží, které budou započítány do celkového hodnocení. (Žádné jiné soutěže započítány nebudou.)

Astronomická olympiáda, Biologická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Geologická olympiáda, Matematický klokan, Matematická olympiáda, Olympiáda z jazyka anglického, Olympiáda z jazyka francouzského, Olympiáda z jazyka německého, Olympiáda z jazyka ruského, Olympiáda z jazyka španělského a Zeměpisná olympiáda.

Započítány budou pouze výsledky ze školního roku 2023/24 z okresních a vyšších kol soutěží.

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání není požadován.

Elektronickou přihlášku můžete podat od 1. února 2024 ZDE.

Doklad o splnění povinné školní docházky

Doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání stupně zákl. vzdělání / o ukončení 5. nebo 7. ročníku ZŠ. Nebyl-li uchazeči do doby podání přihlášky příslušný doklad vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem. Do systému DiPSy se v době podání přihlášky nevkládá.

Legislativa a užitečné informace najdete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore