Školní poradenské pracoviště

 
Kariérový poradce: Mgr. Monika Hanáková
Metodik prevence: Mgr. Petra Martišková
Ředitel školy: RNDr. Radim Slouka
Školní psycholog: Mgr. et Mgr. Pavel Vozka
Výchovní poradci: Mgr. Stanislav Hanák - Jiřího z Poděbrad
  Mgr. Hana Pavelčáková - Pasteurova ulice
       
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) tvoří školní metodička prevence, školní psycholožka, výchovní poradci, kariérová poradkyně a ředitel školy. ŠPP se pravidelně setkává dle aktuálních podmínek a potřeb. Jeho úkolem je poskytovat primární poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům nebo pedagogům školy podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřeba a žáků nadaných a mimořádně nadaných, v platném znění. V rámci setkávání jsou také řešeny případy školního neúspěchu a konzultovány možnosti, jak danému studentovi s ohledem na všechny známé okolnosti nejlépe pomoci.

 

Činnost a poradenské zaměření jednotlivých členů ŠPP:

Školní psycholog

 • Individuální práce s žákem – psychologické poradenství
 • Krizová intervence
 • Psychologické vedení v období krize
 • Zjišťování studijních předpokladů
 • Analýza školní neúspěšnosti, podpora a osvojování nových metod pro zlepšení koncentrace
 • Poradenství pro žáky a rodinné příslušníky
 • Poradenství a konzultace pro pedagogy a třídní učitele
 • Práce s třídními kolektivy – podpora a rozvoj spolupráce v třídním kolektivu

 
Výchovný poradce

 • Zpracovává a shromažďuje informace o žácích s poruchami učení a chování, spolupracuje s PPP
 • Zpracovává a shromažďuje informace o žácích s uzpůsobenými vzdělávacími podmínkami
 • Spolupracuje s třídními učiteli (TU) na vypracování IVP
 • Obecně snaha o zkvalitnění výchovného a vzdělávacího procesu úzkou spolupráci se studenty, s jejich rodiči a TU
 • Poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávacím a profesním směru žáků


Školní metodička prevence

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy 
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikových jevů
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy v oblasti prevence
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci
  a následné péči v případě akutního výskytu rizikových jevů
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření
 • Zajištění a předávání odborných informací o problematice rizikových jevů,
  o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikových jevů
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče

Kariérová poradkyně

 • Doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů
 • Podpora žáků při volbě dalšího vzdělávání a při výběru povolání
 • Komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče
 • Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami, realizace exkurzí a přednášek pro studenty, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti