Česko-francouzská sekce

 • Dvojjazyčná česko-francouzská sekce byla založena v roce 1990 na základě mezinárodní smlouvy mezi Francií a Českou republikou.
 • V březnu 2012 se česko-francouzská sekce zařadila mezi desítku bilingvních frankofonních sekcí celého světa, kterým byl udělen certifikát LabelFranceEducation. Tento certifikát je udělován školám s vynikající úrovní výuky francouzského jazyka, školám, které dlouhodobě vykazují vynikající výsledky ve výuce. Certifikát je nutno každé 3 roky obhajovat. V roce 2018 bylo toto ocenění obhájeno na další 3 roky.
 • Francouzská republika se podílí na materiálním vybavení sekce (předplatné novin a časopisů, knihy pro školní knihovnu a výukové materiály), garantuje působení francouzského vyučujícího a zajišťuje metodické a jazykové stáže vyučujících.
 • Do šestiletého studia jsou přijímáni žáci ze sedmých tříd základních škol a ze sekund osmiletých gymnázií.
 • V současné době existují v České republice čtyři česko-francouzské sekce: v Praze, v Táboře, v Brně a v Olomouci.
 • Znalost francouzštiny se nepředpokládá a není předmětem přijímací zkoušky.
 • V průběhu prvních dvou ročníků studia žáci dokončují povinnou školní docházku a současně procházejí intenzivní výukou francouzského jazyka tak, aby ve třetím ročníku zvládli studium pěti předmětů ve francouzštině.
 • Od třetího ročníku jsou vyučovány francouzsky: matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis.
 • Studium má přírodovědné zaměření.
 • Výuku zajišťuje profesorský sbor plně kvalifikovaných českých a francouzských vyučujících.
 • Žáci se nejenom učí francouzsky a ve francouzštině, ale seznamují se i s odlišnými pracovními a studijními metodami.
 • Od prvního ročníku žáci studují druhý cizí jazyk – angličtinu v rozsahu učiva střední školy.
 • Nejlepší žáci mají možnost studovat po druhém ročníku střední školu (lycée) ve Francii – včetně maturitní zkoušky (výběrové řízení MŠMT).
 • Žáci mají možnost složit zkoušku z francouzského jazyka – DELF scolaire úrovně B1, B2 podle SERRJ (společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
 • O kvalitě přípravy žáků svědčí jejich výsledky u přijímacích zkoušek na vysoké školy. Od prvních maturitních zkoušek (1995) se úspěšnost pohybuje v rozmezí 92–100 % a většina studentů je přijata na dvě i více vysokých škol.
 • Žáci se pravidelně účastní studijních výměnných pobytů ve Francii.
 • V průběhu studia se zapojují do řady mimoškolních aktivit: divadelní soubor, časopis, pěvecký sbor ….
 • Složením maturitní zkoušky získá žák spolu s maturitním vysvědčením atestaci potvrzující dosažení znalosti francouzského jazyka na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.